வென்னப்புவ தொகுதி முடிவு

2020 பொதுத் தேர்தல் : புத்தளம் -வென்னப்புவ

ஸ்ரீ.பொ.பெ.- 42,409
ஐ.ம.ச. – 15,307
தே.ம.ச. – 2,384
ஐ.தே.க. – 984

You May also like