பஷில் நிதி அமைச்சராகினார்

நிதி அமைச்சராக பஷில் ராஜபக்ஷ ஜனாதிபதி முன் பதவிப்பிரமாணம் செய்துகொண்டார்.

You May also like